banner3

27.01.2021, 13:42

“DEĞERLİ KONUT VERGİSİ”

“DEĞERLİ KONUT VERGİSİ”

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazetede 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel tebliği yayımlanmıştır.

Hangi Konutlar İçin Bu Vergi Ödenecek?

Türkiye sınırları içinde değeri 5 milyon 227 bin TL'den fazla olan mesken nitelikli taşınmazlar için uygulanacak vergide, tek konutu olanlar muaf tutulacaktır. Mesken nitelikli tek konutu olanlar değeri ne olursa olsun bu vergiden istisna olacaklardır.

Eğer birden fazla mesken nitelikli konutunuz varsa; değeri düşük olan konut bu vergiden muaftır, değeri yüksek olan konutunuz için değerli konut vergisi ödemeniz gerekmektedir.

Vergi Tutarı Nasıl Belirlenecek?

Bina vergi değeri taşınmazın bulunduğu yerde ki belediyeden ilgililerce temin edilir. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır. Bir mesken nitelikli konuta paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisleri oranında sorumludurlar, elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludur. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 2021 yılı için;

  • 5.227.000 TL ile 7.841.000 arasında olanlar;  5.227.000 TL’yi aşan kısmı için “binde 3”,
  • 7.841.000 TL ile 10.455.000 TL (7.841.000 TL’si için 7.842 TL) arasında olanlar; “binde 6”,
  • 10.455.000 TL (10.455.000 TL’si için 23.526 TL), üzerinde olanlar için “binde 10“ oranında vergilendirmeye tabi tutulacaktır.

Ödemeler Ne Zaman Nasıl Nereye Yapılacak?

Değerli konut vergisi ödeyecek mükellefler beyannamelerini; mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine vereceklerdir. Fazla sayıda taşınmaz için tek beyanname verilecektir. Taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek bir durum olması halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlar. Örneğin; değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazınızı 2021 yılı içinde sattınız. Satıcı yine Şubat ve Ağustosta değerli konut vergisini ödeyecektir, satın alan kişinin sorumluluğu 2022 yılından itibaren başlayacaktır ve 2022 yılının Şubat ayının 20. gününe kadar beyanname verecektir.

Kimler Muaf Olacak?

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaf olacaktır;

  • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.
  • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı.  Mükelleflerin; bu muaf olan tek taşınmazlarını, “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
  • Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.
  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil)

Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden ise alınması gereken verginin, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınacağı belirtilmiştir.

 Değerli konut vergisi kapsamına giren mesken niteliğindeki taşınmaz için, aynı zamanda emlak vergisi de ödenecektir. Kafa karışıklığına mahal vermemek için; bu iki vergi birbirinden farklı niteliğe sahip vergiler olduğunu söylemek gerekir. Emlak vergisi belediyelerin gelirleri arasında yer almasına rağmen, tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olacaktır.                                            

                                                                                                          Av. Gökçe BARTAL

Yorumlar (0)
15
açık